Trivsels- og antimobbepolitik

Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af 4. april 2017

Der er tradition for en stærk fællesskabsfølelse blandt eleverne på Viborg Gymnasium & HF, hvilket kommer til udtryk dagligt i skolens liv. Som mennesker er vi nysgerrige på hinanden og interesseret i, hvem vi omgås. Det oplever vi i det daglige samvær i og uden for undervisningen. Vi behandler hinanden med værdighed og respekt, hvorfor mobning ikke er et udbredt fænomen på skolen. 

I det følgende vil vi beskrive, hvad mobning er og give lærere og elever anvisning på, hvad vi hver især kan gøre, hvis vi møder fænomenet på skolen. Yderligere vil vi beskrive, hvordan skolen systematisk sætter ind over for mobning. 

Ved mobning forstås det at udstøde eller ekskludere en eller flere personer fra et fællesskab gennem skadende og/eller nedværdigende udstødelseshandlinger, der signalerer, at personen ikke er ønsket eller velkommen. Sådanne udstødelseshandlinger kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende – og mere eller mindre synlige. Handlingerne kan stå på over en kortere eller længere periode og være både fysiske, sproglige og/eller med brug af et digitalt medie. 

Mobning er en adfærd, der er i klar strid med skolens studie- og ordensregler. 

Studie- og ordensreglerne præciserer, at skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab forudsætter generel ansvarlighed, hensynsfuldhed, omtanke og i det hele taget civiliseret adfærd af alle elever såvel i som uden for timerne – kort sagt: Man skal opføre sig ordentligt og som elev bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø ved at tage hensyn til sine medmennesker. Det er alment anerkendt, at trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. 

Mobning forebygger vi bedst ved at have opmærksomhed på det, der foregår i skolens undervisning og i det sociale miljø blandt eleverne, herunder på de sociale medier.

Følgende tiltag gør vi for at sikre den enkelte elevs trivsel og forebygge mobning

 • Vi forventer, at læreren er nærværende i undervisningen på en sådan måde, så han eller hun er opmærksom på den enkelte elev og på det sociale samspil mellem eleverne. Og at læreren griber ind, hvis der er tegn på mobning.
 • Hver klasse har teamlærere og studievejleder, som løbende sætter fokus på trivsel.
 • Lærerteamet gennemfører elevsamtaler i 1g med fokus på både faglighed og trivsel.
 • Ved skolestart i 1g og 1hf diskuterer både teamlærere og tutorer med klasserne, hvad god klasserumskultur er, og hvordan mobning bedst forebygges.
 • Enhver elev kan kontakte sin studievejleder løbende, hvis der opstår problemer med trivsel.
 • Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser.
 • Studie- og ordensreglerne beskriver skolens forventninger til positive og studiefremmende aktiviteter og et godt undervisnings- og læringsmiljø for den enkelte elev.
 • Hvis der konstateres problemer med det psykiske undervisningsmiljø, udarbejder ledelsen en handlingsplan, der angiver med hvilke foranstaltninger problemerne kan bringes til ophør. Handlingsplanen skal udarbejdes senest 10 dage efter, at der er modtaget oplysninger om problemerne jf. nr. 311 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Det hører til god social omgang at udvise ansvarlighed og respekt over for hinanden. Vi taler således ordentligt til hinanden og fravælger en grov eller sårende sprogbrug. Vær også opmærksom på, at det skrevne ord på sociale medier som Facebook eller sms lettere misforstås end det, vi siger til hinanden. Endvidere er det ikke respektfuldt at gå ind på andre profiler, fotografere andre uden deres vidende eller videresende billeder af andre uden deres tilladelse.

Det er til enhver tid ledelsens ansvar at gå forrest som rollemodeller med god og ordentlig kommunikation og respektfuld opførsel.

Møder du som elev mod forventning mobning på Viborg Gymnasium & HF, er der en række ting, du skal gøre.

 • Forsøg at skelne mellem sjov og alvor i situationen.
 • Sig fra, hvis du vurderer, at der faktisk er tale om mobning.
 • Sørg for, at der tages hånd om problemet, f.eks. ved at bringe det frem i lyset. Gå til din lærer, klasseteam, studievejlederen eller skolens ledelse.
 • Sørg så vidt muligt for at dokumentere mobbeproblemet.
 • Støt den, der bliver mobbet.

Både som elev og som ansat har du et ansvar for at give informationer om evt. mobning videre. Lærere, studievejledere og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet. Mobning kan medføre advarsel og bortvisning af en elev jf. - skolens studie- og ordensregler.

Vedtaget i bestyrelsen 21. september 2017

 Ansvarsområder og handleplaner ved digitale krænkelser

 Ledelse

Ressourceperson (den, eleven henvender sig til)

Klasseteamet

IT-support

Vurderer en evt. lovovertrædelse og fungerer som støtte ved politianmeldelse. Indgår i dialog med ledelsen, som tager ansvar for og handler på elevens henvendelse (både offer og/eller krænker). Vurderer, hvordan forløbet skal håndteres i. elevens klasse. Hjælper med at stoppe deliingen af det krænkende materiale på nettet.
Vurderer overtrædelsen af skolens studie- og ordensregler og de efterfølgende sanktioner. Indgår i dialog med ledelsen, som undersøger, om eleven har et netværk, der kan støtte. Taler med klassen om, hvad der er sket, og hvordan lignende situationer kan undgås i fremtiden. Hjælper med den tekniske del af efterforskningen med henblik på at skabe overblik over den digitale deling.
Vurderer i hvilket omfang resten af skolen inddrages/informeres. Indgår i dialog med ledelsen, som vurderer om forældrene skal inddrages.    
Beslutter skolens position i forhold til mediehenvendelser.