Kvalitetsudviklingssystem og resultatvurdering

Viborg Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Viborg Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering er udarbejdet i henhold til ”lovbekendtgørelse nr. 611 af 28. maj 2019” og kapitel 10 i ”Bekendtgørelse nr. 497 af 18. maj 2017 om de gymnasiale uddannelser”.

Formålet med bilaget er at skabe en ramme for skolens løbende evaluering, som danner grundlag for analyse, fortolkning og justering af både vores resultater, planlægning og praksis. Det er vigtigt for både skolens ledelse og ansatte, at arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af kvaliteten giver mening og er forankret i det daglige arbejde og den løbende praksis på skolen. Det er ligeledes centralt, at kvalitetsarbejdet ikke blot er et ledelsesværktøj men snarere er en bredt forankret kultur i organisationen, der skaber udvikling på alle niveauer. Det er således afgørende, at ledere, medarbejdere og elever deltager i processen, så kvalitetssystemet bliver et anvendeligt værktøj i skolens hverdag. Kvalitetssystemet bygger på en forståelse af Viborg Gymnasium som et ambitiøst gymnasium med tydelige organisatoriske strategier og målsætninger samt medarbejdere med en høj grad af både organisations- og fagprofessionalisme. 

Formålet med kvalitetsarbejdet på Viborg Gymnasium er at:

  • sikre og udvikle kvaliteten af undervisningen, så skolens elever opnår et højt læringsudbytte og trives 
  • sikre og udvikle kvaliteten af skolens administrative arbejdsgange
  • sikre og udvikle kvaliteten af skolen som arbejdsplads og professionel organisation, hvor alle medarbejdere trives og udvikler sig

Lovbekendtgørelsen stiller i § 71 krav om, at ”Institutionens leder fastlægger et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse med uddannelserne og undervisningen”

Det fremgår endvidere, at systemet skal bestå af mål for og udvikling af kvaliteten i overensstemmelse med nationale og institutionspolitiske mål. Kvalitetssystemet skal indeholde procedurer for:

  • En årlig selvevaluering med en skriftlig opfølgningsplan indeholdende ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål, som behandles i bestyrelsen og efterfølgende gøres tilgængelig på skolens hjemmeside
  • Den løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering
  • Hvordan elever og lærere involveres i henholdsvis selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelser.
  • Hvordan skolens evalueringsstrategi og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder indgår i skolens kvalitetssystem. Se bilag 2 for en udfoldelse af Viborg Gymnasiums evalueringsstrategi.
  • Hvordan skolen følger op på den årlige nationale elevtrivselsmåling

SE HELE KVALITETSSYSTEMET HER INKL. BILAG 

Kvalitetsrapport og opfølgningsplan for Viborg Gymnasium 2023-24

ETU for HF-afdelingen 2023

ETU for STX-afdelingen 2023

Undervisningsmiljøundersøgelse 2023

Opfølgningsplan 2021-22

Opfølgningsplan 2020-21