Eksamen

Regler for prøver og eksaminer på VG

Ved afvikling af prøver og eksamener gælder:

1) Lov om de gymnasiale uddannelser

2) Almen eksamensbekendtgørelse

3) Bilag til lov om de gymnasiale uddannelser og den almene eksamensbekendtgørelse

Information i forbindelse med prøver og eksamen

Skolen orienterer i god tid før eksamen eleverne om reglerne for eksamen. I orienteringen indgår en gennemgang af vigtige passager i eksamensbekendtgørelsen og tilhørende vejledning. Skolen sørger for, at eleverne er bekendt med de overordnede regler for eksamensafviklingen. Lærerne sørger for, at eleverne er bekendt med de specifikke eksamensvilkår i de forskellige fag. Tilmelding til eksamen sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen.

Deltagelse i prøver og eksamen

Det er elevernes ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksamen.

Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen/årsprøve/terminsprøve og i god tid før en mundtlig eksamen.

Skolen udleverer ved eksamensperiodens start individuelle planer for mundtlig eksamen til afgangseleverne. Øvrige elever kan se planen i Lectio.

Alle elever har pligt til løbende at holde sig orienteret via Lectio, da prøverækkefølge, tider m.v. for mundtlig eksamen kan ændres undervejs. Hvis der sker ændringer efter kl. 20.00 dagen før prøvens afholdelse, vil eleven blive kontaktet af skolen.

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den til tilsynet (ved skriftlig eksamen) eller eksaminator (ved mundtlig eksamen).

Under prøver og eksamen har eleverne pligt til at opføre sig i forlængelse af skolens generelle studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld opførsel over for kammerater, skolens personale og øvrige personer tilknyttet prøvens og eksamens afholdelse. Hvis en eksaminand udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksamener, kan vedkommende jævnfør § 6 stk. 4 i eksamensbekendtgørelsen efter en konkret identifikation og vurdering af rektor bortvises fra den pågældende prøve. 

Regler ved prøverne, særligt skriftlige prøver

 • Hvis en elev kommer for sent til en prøve, må eleven vente uden for døren, hvorpå skolens ledelsesvagt tager stilling til, om eleven skal have adgang til prøven.
 • Der er ikke internetadgang til prøverne, og eleven har kun adgang til skolens eksamensnetværk, dvs. de læremidler/materialer, eleven ikke har mulighed for at gemme på sin computer inden prøven (fx digitale ordbøger og webressourcer fra undervisningen, fx videoer el. interaktive grafikker).
 • Eleven må kun anvende egne notater og egne arbejder. Forsøg på at omgå dette vil blive betragtet som forsøg på snyd.
 • Det er ikke tilladt at tilgå andre netværk end skolens under prøven.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven end eksamensvagterne, skolens IT-support eller ledelsesvagten.
 • Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis eleven alligevel medbringer en, skal du aflevere den inden prøven går i gang.
 • Det er under prøven ikke tilladt spille computerspil eller se film (som ikke er del af et opgavesæt), da det forstyrrer andre elever.
 • Opstår der tekniske problemer med det medbragte IT-udstyr under en prøve, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsættes prøven med blyant og papir. Du er selv ansvarlig for, at dit IT-udstyr virker og er sat korrekt op.
 • Rygning/snus er ikke tilladt under prøverne, jf. skolens studie- og ordensregler.

Retningslinjer for anvendelse af IT-udstyr til eksamen

Anvendelse af computer/tablet ved mundtlige og skriftlige prøver

Du er som elev ansvarlig for, at din computer/tablet er klar i god tid inden prøven, dvs.:

 1. Sørg for, at din computer er fuldstændig opdateret (både styresystemet og de programmer du skal bruge, fx Office 365 og WordMat, som du har licens til via skolen)
 2. Test, at dit UNI-login virker, inden du går til prøve. 
 3. Sørg for, at du har alle dine noter og materialer fra undervisningen gemt lokalt på din computer, da du ikke har adgang til nettet under prøven.
 4. Gå ind på www.netproever.dka. Lav en systemtest. Prøv at logge på med dit UNI-login. Tilføj din mailadresse ved at klikke på dit navn i højre hjørne og vælge ’ret profil’ – ellers får du ikke tilsendt en afleveringskvittering for de afleveringer, du afleverer i www.netproever.dk d. Prøv at aflevere en opgave i den demo-opgave, der ligger på www.netproever.dk
 5. Test, at Examcookie fungerer på din computer, inden du går til eksamen.

Husk at medbringe dette til selve prøven:

 • Din strømforsyning til computeren og et forlængerkabel, så du kan få strøm til din computer
 • Hovedtelefoner, hvis du skal til en prøve med film-/lydklip – eller hvis du har brug for at lytte til musik under prøven. - Evt. din egen printer hvis du vil printe opgavesættet til en prøve, idet alle opgavesæt kun foreligger digitalt (med undtagelse af delprøve 1 i fag med delprøver, hvor denne del udleveres på papir).
 • Skolen har kun et meget begrænset antal reservecomputere, så medbring din egen computer/tablet.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen

Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen skal vedkommende/hjemmet hurtigst muligt kontakte skolen. Skolens telefoner er åbne fra kl. 7.30. Hvis skolen ikke har modtaget besked inden den pågældende prøvedags afslutning kl. 15, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen uden grund.

Elever skal ved sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksamen aflevere en lægeerklæring.

Eleven betaler selv for lægeerklæringen. Lægeerklæringen kan ved termins- og årsprøver i særlige tilfælde afløses af en ”tro og love”-erklæring.

Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i samme eksamenstermin som den ordinære eksamen – alternativt i sygeeksamensterminen.

Snyd i forbindelse med prøver og eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve.

Bemærk, at der også er mulighed for at tildele eleven karakteren -3 (minus tre), hvis eleven iforbindelse med en prøve forsøger at snyde eller give en anden elev hjælp til besvarelse af sin opgave. Det samme gælder, hvis eleven benytter materiale/hjælpemidler der ikke er tilladt ved prøven eller anvender andres (tidligere bedømte materiale) uden henvisning hertil.

Ved års- og terminsprøver medfører snyd, at man bortvises fra prøven og modtager en skriftlig advarsel eller i særligt graverende tilfælde udelukkes fra undervisningen i en uge jævnfør bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er sanktionen, at den pågældende elev ikke indstilles til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende år og dermed ikke rykkes op til næste klasse.

Klager i forbindelse med prøverne

Reglerne for klager findes her

Eksamensregler for lærer og censor

Kommunikation med censor i forbindelse med mundtlig eksamen

I den nuværende eksamensbekendtgørelse lægges en del områder, som tidligere var centralt regelsatte, ud til lokal administration. Vi har i den anledning besluttet følgende: De endelige undervisningsbeskrivelser i afsluttende fag skal være tilgængelige i Lectio før offentliggørelse af eksamensplanen. Vores frist er i forbindelse med vintereksamen d. 11. december 2023. I foråret er fristen i forbindelse med sommereksamen fredag den 21. maj 2024. For fag, der ikke afsluttes dette skoleår, skal undervisningsbeskrivelserne være tilgængelige i Lectio senest søndag den 16. juni 2024.

Om spørgsmålene/opgaverne:

Ved eksamener med kendte spørgsmål, skal spørgsmålene for de hold, som skal til eksamen, lægges på hjemmesiden hurtigst muligt efter eksamensplanen er offentliggjort.

For andre eksamener end disse gælder:

Eksaminator skal sørge for, at censor modtager spørgsmål/opgaver med tilhørende bilagsmateriale senest 5 hverdage før prøvedagen. Hvis ikke andet er aftalt mellem censor og eksamensskolen, sendes eksamensspørgsmålene til censors arbejdsadresse. Eleverne må hverken gøres bekendt med temaet for de enkelte spørgsmål, spørgsmålenes ordlyd eller med antallet af spørgsmål i de enkelte dele af eksamensopgivelserne/ undervisningsbeskrivelsen eller i eksamensopgivelserne/undervisningsbeskrivelsen som helhed. Eksamensspørgsmålene skal – uanset antallet af eksaminander – alsidigt dække det i undervisningsbeskrivelsen/studieplanen beskrevne. Dette gælder også for selvstuderende og for elever på særlige vilkår.

Normalt er antallet af forskellige eksamensspørgsmål mindst lig med antallet af eksaminander plus 3 (for at også den sidste eksaminand kan have mindst 4 at vælge mellem eksamensbekendtgørelse.

Ved prøvens begyndelse på førstedagen for det enkelte hold skal alle eksamensspørgsmålene være fremlagt, og der må ikke tilføjes spørgsmål eller lægges spørgsmål tilbage under prøven. Hvis der er mange eksaminander til en prøve, kan det i visse fag være nødvendigt at anvende enkelte af spørgsmålene flere gange (at skrive det samme spørgsmål på flere sedler).

Om forlægget til eksamen, herunder ulæst tekst og andre ukendte bilag I tilfælde hvor censor skal godkende eller være gjort bekendt med dele af eksaminationsgrundlaget (f.eks. ulæste tekster), skal censor være oplyst om de valgte tekster senest 7 dage før prøven. Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsen og fagenes læreplaner.